Σχολές Διαμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στόχοι, οι φορείς υλοποίησης, οι προαπαιτήσεις, η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, αναλυτικά η διδακτέα ύλη και η γενική φιλοσοφία κάθε Σχολής Διαμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης στα διάφορα κλιμακούμενα επίπεδα.

Βοηθοί Εκπαιδευτές

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ INITIATEUR

Η σχολή βοηθών εκπαιδευτών (Initiateur) έχει σαν σκοπό να αναδείξει στελέχη του Canyoning ικανά να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της δραστηριότητας σε συλλογικό και διασυλλογικό επίπεδο (Εκπαίδευση, μύηση αρχαρίων, οργάνωση και υποστήριξη ομαδικών καταβάσεων).

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι απαραίτητη η ύπαρξη και καλλιέργεια ατομικών προσόντων, εκτός από την άριστη γνώση των απαιτούμενων τεχνικών του Canyoning που θεωρείται δεδομένη.

Τα ατομικά προσόντα τα οποία θα εκτιμηθούν και βάσει των οποίων θα κριθεί η επιτυχής ή όχι αποφοίτηση των συμμετεχόντων είναι:

1. Προσωπική συγκρότηση.

2. Οργανωτική ικανότητα.

3. Ικανότητα σύνταξης και ακριβούς τήρησης προγράμματος.

4.Ικανότητα διαρκούς εποπτείας και ελέγχου μελών ομάδας κατά τη διάρκεια κατάβασης.

5. Ικανότητα μετάδοσης κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στα μέλη ομάδας.

6. Ικανότητα χειρισμού δύσκολων καταστάσεων ( Λήψη αποφάσεων και τήρηση ψυχραιμίας υπό δυσμενείς συνθήκες, διατήρηση συγκρότησης ομάδας υπό δυσμενείς συνθήκες).

7. Ικανότητα άμεσης αντίληψης προβλημάτων και αντιμετώπισής τους.

8. Συνεργασιμότητα, επίδειξη ομαδικού πνεύματος.

9. Ικανότητα επιβολής στην ομάδα αν απαιτηθεί.

10. Σαφήνεια, ακρίβεια, διακριτικότητα.

11. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

12. Γνώση τεχνικών.

Επίσης σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή, η σχολαστική τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η επίδειξη ενδιαφέροντος καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολής.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η σχολή αποτελείται από δύο σκέλη :

1. Το διήμερο εξέτασης (θεματική ενότητα MTEST) σε συγκεκριμένες τεχνικές και κανόνες ασφαλείας, η άριστη γνώση των οποίων είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κυρίως σχολή.

Οι τεχνικές που θα αξιολογηθούν είναι από το Εγχειρίδιο “Manuel Technique de Descente de Canyon  EFC, 1999″, και συγκεκριμένα:

- Κίνηση στο φαράγγι.  E08, E09, E10, E11   L01, L22, L23, L26, L27, L28, L29.

- Εξοπλισμός φαραγγιού.   E00, E07, E12, E13 L05, L06, L07, L08, L11, L12, L15, L19, L20, L22, TE05.

- Γνώση της δραστηριότητας.   Σελ 10-11, σελ 12-13, σελ 18.

Όσοι υποψήφιοι περάσουν με επιτυχία το διήμερο εξέτασης, περνούν στην κυρίως σχολή.

2.  Η πενθήμερη κυρίως σχολή (θεματικές ενότητες M1, M2, M3).

Κατά τη διάρκειά της θα αναπτυχθούν από τους εκπαιδευτές οι παρακάτω τεχνικές, οι οποίες θα πρέπει κατά τη διάρκεια της σχολής να εφαρμόζονται με επιτυχία από τους συμμετέχοντες.

Οι τεχνικές που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο “Manuel Technique de Descente de Canyon  EFC, 1999″, και συγκεκριμένα:

- L02, L03 TE01.

- E03, E04 S11.

- E02, E05, E06   L07, L08, L09, L12, L14, L16, L17, L22, L25, L26, L29

- Σελ 15, σελ 16-17.

- L10, L11, L28 S01.

Επίσης θα αναπτυχθούν :

- Νέες τεχνικές και παραλλαγές τους που εφαρμόζονται διεθνώς τα τελευταία χρόνια.

- Μέθοδοι στελέχωσης ομάδας.

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε:

- Φαράγγια μέτριας δυσκολίας.

- Τμήμα φαραγγιού ή ποταμού με ορμητικά νερά.

- Πεδίο βράχου.

Το τελευταίο διήμερο οι συμμετέχοντες συνοδεύουν σε τεχνικά φαράγγια άτομα με μικρή ή μηδενική εμπειρία και αξιολογείται  η ικανότητά τους  σε όλα τα παραπάνω.

Όσοι υποψήφιοι περάσουν με επιτυχία το πενθήμερο της κυρίως σχολής λαμβάνουν τον τίτλο του Βοηθού Εκπαιδευτή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας και τον αντίστοιχο του Initiateur της Γαλλικής Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας.

 

Εκπαιδευτές

Υπό κατασκευή…

 

Επιθεωρητές Εκπαίδευσης

Υπό κατασκευή…