Κανονισμός Εκπαίδευσης Ελληνικής Σχολής Canyoning

 

1          ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1       Γενικά

1.1.1    Ο όρος “Canyoning” στη χώρα μας σε ελεύθερη μετάφραση περιγράφει την αθλητική δραστηριότητα η οποία συντελείται μέσα από τη διάσχιση, κατάβαση και εξερεύνηση των φαραγγιών. Για την ομαλή και ασφαλή επίτευξη των παραπάνω, απαιτείται η ανάλογη επιμόρφωση πάνω στις τεχνικές που χρειάζεται ο αθλητής καθώς και η περιβαλλοντική παιδεία αυτού. 

1.1.2    Υπεύθυνος φορέας για την επίτευξη των παραπάνω είναι η «Επιτροπή εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο Canyoning» για συντομία αποκαλούμενη και «Επιτροπή», η οποία ανήκει στη Σπηλαιολογική Ομοσπονδία της Ελλάδος, για συντομία αποκαλούμενη και «Σ.Ο.Ε.» και συνεργάζεται στενά με το Δ.Σ. αυτής. Όργανο υλοποίησης είναι η «Ελληνική σχολή Canyoning».

1.1.3    Η «Σχολή Canyoning» ή «Ελληνική σχολή Canyoning» για συντομία αποκαλούμενη και «Σχολή» ονομάζεται ο οργανισμός που λειτουργεί για την δημιουργία σχολείων εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε., των υπό καθεστώς ένταξης σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε., ορειβατικών ή άλλων συλλόγων καθώς και των άτυπων ομάδων που συνδέονται με την Σ.Ο.Ε.. Για τις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για το ανθρώπινο δυναμικό των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε., η συμμετοχή στα σχολεία γίνεται με ειδική απόφαση της επιτροπής υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε..

1.1.4    Οι λεπτομέρειες εφαρμογής ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής.

 

1.2       Σκοποί-οργάνωση-λειτουργία

         Σκοποί του κανονισμού της σχολής είναι:

1.2.1    Η εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης πάνω στο Canyoning το οποίο και θα τηρείται ρητώς από τη Σ.Ο.Ε., τη σχολή, τα σωματεία μέλη και τους εκπαιδευτές αυτής.

1.2.2    Η ενδεδειγμένη μετάδοση των τεχνικών κατάβασης αλλά και διάσωσης στα φαράγγια καθώς και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στα άτομα που φοιτούν στη σχολή ούτως ώστε να υπάρξει το κατάλληλο κλίμα για την υγιή διάδοση του αθλήματος στη χώρα μας μέσω της Σ.Ο.Ε. και των σωματείων μελών αυτής.

1.2.3    Η εποπτεία στην οργάνωση και λειτουργία σχολείων των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε. που θα έχουν τον χαρακτήρα προσωπικής κατάρτισης για τον εκπαιδευόμενο και θα παρέχουν σε αυτόν τη δυνατότητα  γνωριμίας του με το άθλημα καθώς και τη σταδιακή τελειοποίηση των τεχνικών του.

1.2.4    Η οργάνωση και λειτουργία σχολείων για την τεχνική αλλά και οργανωτική κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης των οποίων η ύπαρξη θεωρείται αναγκαία για να λειτουργεί και να εφαρμόζεται ο παρόντας κανονισμός στην Ελλάδα.

1.2.5    Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η σχολή μεριμνά:

1.2.5.1  Για τη συγκρότηση σχολείων σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται από την επιτροπή.

1.2.5.2  Για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, την αναθεώρηση των κανονισμών – οδηγών εκπαίδευσης, των εγχειριδίων και βιβλίων της σχολής.

1.2.5.3  Για την επιτυχή διεκπεραίωση κάθε έργου που της ανατίθεται.

1.2.5.4  Για την τήρηση και επιβολή των κανόνων ασφαλείας που θα εφαρμόζονται στο εκάστοτε σχολείο.

1.2.5.5  Την διάθεση εκπαιδευτών όπου αυτό χρειάζεται στα σχολεία που οργανώνονται και λειτουργούν από τα σωματεία μέλη της Σ.Ο.Ε.                                         

 

 2          ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

2.1       Διευθυντής της σχολής

2.1.1    Ο διευθυντής της σχολής ορίζεται από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. μετά από εισήγηση της επιτροπής.

2.1.2    Η θητεία του αρχίζει με τον ορισμό αυτού και λήγει με το πέρας της θητείας του Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. που τον έχει ορίσει, παραμένοντας στη θέση αυτή μέχρι να υπάρξει σχετική απόφαση από το νέο Δ.Σ..

2.1.3    Πέραν των γενικών καθηκόντων κι ευθυνών είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τους κανονισμούς εκπαίδευσης του εκάστοτε σχολείου με γνώμονα πάντα την εκπλήρωση των σκοπών της σχολής.

2.1.4    Ο διευθυντής της σχολής πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο Canyoning – όπως αυτό αποδεικνύεται από τη δράση του – καθώς και να είναι απαραίτητα κάτοχος ομοσπονδιακού τίτλου «Επιθεωρητής Εκπαίδευσης» στο Canyoning (Instructeur).

2.1.4.1  Μέχρι να υπάρξει στέλεχος εκπαίδευσης με τον τίτλο του Instructeur στην Ελλάδα, η θέση του διευθυντή της σχολής θα καλύπτεται από κάποιο στέλεχος εκπαίδευσης με τον τίτλο του «Εκπαιδευτή» στο Canyoning (Moniteur). 

2.1.5    Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο υποδιευθυντής της σχολής.

 

2.2         Επιτελείο της σχολής

2.2.1    Επιτελείο της σχολής ονομάζεται το όργανο που βοηθά τον διευθυντή στο έργο του για την εκπλήρωση των σκοπών της σχολής.

2.2.2    Το επιτελείο της σχολής αποτελείται από τους κάτωθι:

  • Υποδιευθυντής
  •           Γραμματέας
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό

 

 

2.3       Υποδιευθυντής της σχολής

2.3.1    Ορίζεται από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. μετά από εισήγηση του διευθυντή της σχολής.

2.3.2    Είναι ο άμεσος συνεργάτης του διευθυντή έναντι του οποίου ευθύνεται για την άρτια διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία της σχολής έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

2.3.2.1  Εποπτεύει προσωπικά κάθε φάση της εκπαίδευσης.

2.3.2.2  Είναι υπεύθυνος έναντι του διευθυντή για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και των κανονισμών εκπαίδευσης κάθε σχολείου.

2.3.2.3  Παρακολουθεί έναντι του διευθυντή το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τις ώρες διδασκαλίας για να είναι σε θέση να ελέγξει την ικανότητα και την απόδοση αυτού.

2.3.2.4  Παρακολουθεί τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτών, κρίνοντας την απόδοσή τους και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των υστερούντων.

2.3.2.5  Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων οδηγιών σχετικά με την εκπαίδευση και την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

2.3.2.6  Εισηγείται στον διευθυντή και την επιτροπή τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση και ασφάλεια της εκπαίδευσης, καθώς και κάθε αναγκαία κατά την κρίση του μεταβολή ή συμπλήρωση των κανονισμών, των εγχειριδίων, βιβλίων κτλ..

2.3.2.7  Παρακολουθεί και μελετά την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που έχει σχέση με το Canyoning και εισηγείται στην επιτροπή τη δοκιμαστική εφαρμογή νέων τεχνικών και υλικών με σκοπό τον εμπλουτισμό και την εφαρμογή αυτών στο σύστημα εκπαίδευσης της σχολής εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί.

2.3.3    Τον υποδιευθυντή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ο γραμματέας της σχολής.

 

2.4       Γραμματέας της σχολής

2.4.1    Ορίζεται από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. μετά από εισήγηση του διευθυντή της σχολής.

2.4.2    Είναι ο άμεσος συνεργάτης του διευθυντή σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της σχολής έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

2.4.2.1  Συντάσσει και τηρεί το οργανόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής.

2.4.2.2  Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπαίδευσης των σχολείων.

2.4.2.3  Εισηγείται στον υποδιευθυντή το καταλληλότερο εκπαιδευτικό προσωπικό κι υποβάλλει προτάσεις γι’ αυτούς.

2.4.2.4  Μεριμνά για την έγκαιρη αντικατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού όταν αυτό απουσιάζει ή κωλύεται.

2.4.2.5  Τον εφοδιασμό του κάθε σχολείου με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τη χορήγηση αυτών στους εκπαιδευόμενους.

2.4.2.6  Τη σύνταξη των αναγκαίων εγχειριδίων – βιβλίων κάθε σχολείου, την καταλληλότητα καθώς και την επάρκεια αυτών φροντίζοντας για την έγκαιρη ανατύπωση τους από την επιτροπή. 

2.4.2.7  Με εντολή του διευθυντή και σε συνεννόηση με την επιτροπή καταρτίζει και κοινοποιεί τις λεπτομέρειες λειτουργίας των σχολείων (συγκρότηση των τάξεων, κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού, προετοιμασία υλικού, οικονομικό προϋπολογισμό, κόστος διδάκτρων για τους εκπαιδευόμενους κτλ.).

2.4.2.8  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση ατομικού φακέλου για κάθε εκπαιδευόμενο ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων  και την βαθμολογία του. Τηρεί επίσης αρχείο για τους τελειόφοιτους των σχολών.

2.4.3    Υποβάλλει με την έγκριση του διευθυντή και της επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό στον ταμία της Σ.Ο.Ε. επισυνάπτοντας τα σχετικά παραστατικά μετά το πέρας της εκάστοτε σχολής.

2.4.4    Εισηγείται στο διευθυντή και την επιτροπή η οποία κι αποφασίζει τον προϋπολογισμό κάθε σχολείου και το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν σε αυτό.

2.4.5    Ο γραμματέας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτή.

 

2.5       Εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής

2.5.1    Ως εκπαιδευτικό προσωπικό αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε. και το οποίο είναι αναγνωρισμένο για την εκπαίδευσή του είτε από τη Σ.Ο.Ε. είτε από τη Γαλλική σχολή του Canyoning (E.F.C.). Για τις περιπτώσεις εκτός των παραπάνω η πιθανότητα αναγνώρισης ανθρώπινου δυναμικού ως εκπαιδευτές, θα ελέγχεται από την επιτροπή και με εισήγηση αυτής θα ορίζονται τελικώς από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε..

2.5.2    Όταν το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται από αυτό για την κάλυψη της εκπαίδευσης κάποιου σχολείου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευτές εκτός αυτών που υπάγονται στο ανθρώπινο δυναμικό της Σ.Ο.Ε. ακόμα κι αλλοδαπής προελεύσεως, με την προϋπόθεση ότι η προσωπική τους εκπαίδευση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την ποιότητα αυτής.

2.5.3    Το εκπαιδευτικό προσωπικό λειτουργεί κι εργάζεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1.2 του παρόντος κανονισμού και τις παραγράφους αυτού προσφέροντας τις υπηρεσίες του αμισθί. Για κάθε άλλη περίπτωση εκτός των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 1.2 θα υπάρχουν κυρώσεις προς τους εκπαιδευτές που θα παραβαίνουν τους κανόνες αυτούς έως και την οριστική διαγραφή τους από τη σχολή και τη συμμετοχή τους στο ανθρώπινο δυναμικό της Σ.Ο.Ε. που στελεχώνει την εκπαίδευση στη χώρα μας για το Canyoning. Αρμόδια για την εξέταση των παραπάνω είναι η επιτροπή που θα παραθέτει πρόταση προς το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. για τις περαιτέρω ενέργειες αυτού.

2.5.4    Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στη σχολή και αφορούν τα έξοδα που  τυχόν έχουν κάνει κατά τη διάρκεια σχολείου εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας έξοδα μεταφοράς, διαμονής, σίτισης και φθοράς ή απώλειας προσωπικού εκπαιδευτικού υλικού, παραθέτοντας στο γραμματέα της σχολής τα απαιτούμενα παραστατικά για την αποζημίωσή τους.

 

2.6       Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής

2.6.1    Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής γίνεται με μέριμνα της επιτροπής μετά από πρόταση του διευθυντή.

2.6.2    Ως εκπαιδευτικό προσωπικό προτείνονται όσοι έχουν αποδεδειγμένη πείρα και αναγνωρισμένη γνώση στα μαθήματα που θα διδάξουν.

2.6.3    Οι κάτοχοι τίτλου «Εκπαιδευτή» (Moniteur) στο Canyoning θεωρούνται αυτόματα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής.

2.6.4    Το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. ορίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό μετά από πρόταση της επιτροπής.

 

2.7       Υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

2.7.1    Το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή και βελτίωση της εκπαίδευσης. Παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευομένων και εξετάζει αυτούς δίνοντας πληροφορίες στο γραμματέα της σχολής για την απόδοση τους.

2.7.2    Διδάσκει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κείμενα και τεχνικές για κάθε σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα συντάσσει το συντομότερο δυνατόν. Υποβάλλει στο γραμματέα σημειώσεις με τη σχετική βιβλιογραφία για την έγκριση αυτών. Έως ότου εγκριθούν οι σημειώσεις συντάσσει και παραδίδει στους εκπαιδευόμενους περιλήψεις της διδακτέας ύλης ως βοήθημα.

2.7.3    Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού δικαιολογημένα δεν μπορεί να προσέλθει στα καθήκοντά του, έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει εγκαίρως τον εκάστοτε διοργανωτή της σχολής που συμμετέχει για την έγκαιρη αντικατάσταση του. Αναπληρώνει κατά το δυνατό τις χαμένες ώρες σε ημέρες που ορίζονται ύστερα από συνεννόηση με το γραμματέα της σχολής.

2.7.4    Αν παρατηρηθεί ότι κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σχολής, δίνεται το δικαίωμα στον διευθυντή μετά από επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις, να το αποβάλει ή να το αντικαταστήσει.

 

2.8       Εκπαιδευόμενοι

2.8.1    Ο όρος εκπαιδευόμενοι στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνει όλους τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία διοργανωμένα από τη Σ.Ο.Ε. για το ανθρώπινο δυναμικό αυτής μέσω της Ελληνικής σχολής του Canyoning και των συλλόγων μελών της ομοσπονδίας.

2.8.2    Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων σε κάθε σχολείο ορίζεται από τον αντίστοιχο κανονισμό – οδηγό εκπαίδευσης που συνοδεύει αυτό και περιέχει τον ελάχιστο όπως και τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων στο σχολείο. Κατά την εκπαίδευση των μαθητών σε πρακτικά και τεχνικά θέματα οι εκπαιδευτές τους κατανέμουν σε μικρές ομάδες με αριθμό ανάλογο των μαθημάτων που διδάσκονται και τα μέσα που υπάρχουν από τον διοργανωτή, φροντίζοντας πάντα για την ασφάλεια των εκπαιδευόμενων.

 

2.9       Έντυπο υλικό της σχολής και υλικά τεχνικών

2.9.1    Σε κάθε εκπαιδευόμενο χορηγούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτού, τα απαραίτητα διδακτικά βιβλία, εγχειρίδια, σημειώσεις κτλ..

2.9.2    Κατά τη διάρκεια των πρακτικών μαθημάτων του σχολείου, η σχολή με τη συνδρομή της επιτροπής είναι υποχρεωμένη, να παρέχει στον εκπαιδευόμενο κάθε είδους υλικό που απαιτείται για το είδος των μαθημάτων που διδάσκεται εκτός των ατομικών υλικών που απαραιτήτως πρέπει να έχει ο εκπαιδευόμενος για τη συμμετοχή του στο σχολείο.

2.9.3    Σε περίπτωση που η σχολή δε διαθέτει τα απαραίτητα υλικά για τη διεξαγωγή του εκάστοτε σχολείου (πχ. σχοινιά, πλακέτες κτλ.) εν μέρει ή καθ’ ολοκλήρου, είναι εφικτό να αιτηθεί τη συνδρομή των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε., τη συνεργασία επιτροπών με τη σχολή όπως κι άλλα όργανα της Σ.Ο.Ε. γι’ αυτόν το σκοπό.

 

 

3          ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.1       Εκπαίδευση

3.1.1    Η εποπτεία της εκπαίδευσης σε σχολεία που οργανώνονται και λειτουργούν από τα σωματεία μέλη της Σ.Ο.Ε. καθώς και αυτών της Ελληνικής σχολής του Canyoning γίνεται από την επιτροπή όπως αυτό προβλέπεται από τα ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης και με βάση τις ανάγκες της Σ.Ο.Ε..

3.1.2    Από τη Σ.Ο.Ε. αναγνωρίζεται η εκπαίδευση στο Canyoning που γίνεται στα πλαίσια των σωματείων μελών αυτής και μόνο. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αρμόδια για την αναθεώρηση αυτού είναι η Γ.Σ. αυτής.

3.1.3    Ο αριθμός, η διάρκεια και το είδος των σχολείων κατάρτισης στελεχών που θα υλοποιούνται από τη σχολή κάθε χρόνο, ορίζονται από τον ετήσιο προγραμματισμό της Σ.Ο.Ε. σε συνεργασία με την επιτροπή, μέσα στα πλαίσια του πάγιου εκπαιδευτικού προγράμματος και σύμφωνα με τους κανονισμούς του κάθε σχολείου όπου αυτό απαιτείται.

3.1.4    Εξαίρεση της παραγράφου 3.1.3 θα αποτελεί σχολείο το οποίο προτείνεται από τον διευθυντή της σχολής, τη Σ.Ο.Ε. ή τα σωματεία μέλη αυτής και θα εξετάζεται το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αυτού από την επιτροπή και το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε..

 

 3.2       Σχολεία εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Σ.Ο.Ε.

Τα σχολεία εκπαίδευσης στο Canyoning διαχωρίζονται στους κάτωθι τύπους:

3.2.1    Σχολεία που έχουν το χαρακτήρα της προσωπικής κατάρτισης για τον εκπαιδευόμενο με σκοπό την γνωριμία αυτού με τη δραστηριότητα του Canyoning και τη σταδιακή τελειοποίηση των τεχνικών που απαιτούνται για την ασφαλή διάσχιση και κατάβαση των φαραγγιών. Οργανώνονται και λειτουργούν από τα σωματεία μέλη της Σ.Ο.Ε. σε συνεργασία με την επιτροπή και τη σχολή.

3.2.2    Σχολεία που έχουν σκοπό την τεχνική αλλά και οργανωτική κατάρτιση του εκπαιδευόμενου με αποτέλεσμα την ικανότητα ένταξης και συμμετοχής αυτού στο σύστημα εκπαίδευσης της Σ.Ο.Ε. ως εκπαιδευτής. Οργανώνονται και λειτουργούν από τη σχολή σε συνεργασία με την επιτροπή.

3.2.3    Ειδικά σχολεία – σεμινάρια που έχουν σκοπό την εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών και γνώσεων (πχ. διάσωση, μετεωρολογία, χαρτογράφηση, γεωλογία, προσανατολισμό κτλ.). Οργανώνονται και λειτουργούν από τη σχολή σε συνεργασία με την επιτροπή.

 

3.3       Οργανόγραμμα εκπαίδευσης

3.3.1    Τα σχολεία προσωπικής κατάρτισης οργανώνονται από τα σωματεία μέλη της Σ.Ο.Ε. σε συνεργασία με την επιτροπή και τη σχολή. Διαχωρίζονται σε τρία επίπεδα:

3.3.1.1  Ανακάλυψη – γνωριμία με το Canyoning 

3.3.1.1.1      Έχει τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ημερών και σκοπό την γνωριμία του εκπαιδευόμενου με το Canyoning, τις βασικές τεχνικές και γνώσεις που χρειάζεται για να μπορεί να είναι μέλος μίας ομάδας που διασχίζει ένα φαράγγι.

3.3.1.2  Σχολείο τελειοποίησης 1ου επιπέδου

3.3.1.2.1      Έχει τη διάρκεια των έξι (6) ημερών και είναι η βάση της εκπαίδευσης στο Canyoning. Ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις τεχνικές και τις γνώσεις που χρειάζεται για να μπορεί να μετέχει ενεργά σε μία κατάβαση πολυμελούς ομάδας, καθώς και τις τεχνικές αυτοδιάσωσης που πρέπει να γνωρίζει, ούτως ώστε να μη σταθεί εμπόδιο ο ίδιος στην ασφαλή κι απρόσκοπτη κατάβαση της ομάδας. Επίσης μετά την επιτυχή αποφοίτησή του ο εκπαιδευόμενος αποκτά το δικαίωμα της συμμετοχής αυτού στο σχολείο κατάρτισης στελεχών της σχολής στο επίπεδο του βοηθού εκπαιδευτή (Initiateur).

 3.3.1.3  Σχολείο τελειοποίησης 2ου επιπέδου

3.3.1.3.1      Έχει τη διάρκεια των έξι (6) ημερών και έρχεται να τελειοποιήσει τις τεχνικές και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος από το προηγούμενο σχολείο. Επίσης μετά την επιτυχή αποφοίτησή του ο εκπαιδευόμενος αποκτά το δικαίωμα της συμμετοχής αυτού στο σχολείο κατάρτισης στελεχών της σχολής στο επίπεδο του εκπαιδευτή (Moniteur).

3.3.2    Τα προαπαιτούμενα για την είσοδο των υποψήφιων εκπαιδευόμενων για τα παραπάνω καθώς και τα δικαιώματα που αποκτούν μετά την επιτυχή τους αποφοίτηση, ορίζονται από τα αντίστοιχα οργανογράμματα εκπαίδευσης της E.F.C. που συνοδεύουν τον παρόντα κανονισμό.

3.3.3    Τα σχολεία κατάρτισης στελεχών εκπαίδευσης οργανώνονται και λειτουργούν από τη σχολή σε συνεργασία με την επιτροπή. Διαχωρίζονται σε τρία επίπεδα:

3.3.3.1  Σχολείο βοηθών εκπαιδευτή – Initiateur

3.3.3.1.1      Η διάρκεια του σχολείου είναι επτά (7) ημέρες και επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο μετά την επιτυχή αποφοίτησή του, τη συμβολή του σαν βοηθός σε σχολεία βοηθών εκπαιδευτών, αποτελώντας τον πρώτο βαθμό στελεχών εκπαίδευσης στο Canyoning. Επίσης μπορεί να ηγείται της εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε. στα σχολεία προσωπικής κατάρτισης και μέχρι το στάδιο του 1ου επιπέδου. Δικαίωμα φοίτησης στο επόμενο σχολείο κατάρτισης στελεχών αποκτά μετά από δύο (2) έτη.

3.3.3.2  Σχολείο εκπαιδευτών – Moniteur

3.3.3.2.1      Η διάρκεια του σχολείου είναι έξι (6) ημέρες και επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο μετά την επιτυχή αποφοίτησή του, τη συμβολή του σαν εκπαιδευτής σε σχολεία βοηθών εκπαιδευτών και σαν βοηθός σε σχολεία εκπαίδευσης στελεχών του επιπέδου του, αποτελώντας  τον δεύτερο βαθμό στελεχών εκπαίδευσης στο Canyoning. Επίσης μπορεί να γίνεται υπεύθυνος εκπαίδευσης για το canyoning σε οποιοδήποτε σωματείο μέλος της Σ.Ο.Ε. και μπορεί να εκπαιδεύσει τα μέλη σε όλα τα επίπεδα προσωπικής κατάρτισης. Δικαίωμα φοίτησης στο επόμενο σχολείο κατάρτισης στελεχών αποκτά μετά από δύο (2) έτη.

3.3.3.3  Σχολείο επιθεωρητών εκπαίδευσης –Instructeur

3.3.3.3.1      Η διάρκεια του σχολείου είναι έξι (6) ημέρες και για τη συμμετοχή σε αυτό το σχολείο πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει στη σχολή μία αξιόλογη προϋπηρεσία που να πιστοποιεί ότι έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σχολεία κατάρτισης στελεχών είτε του επιπέδου βοηθών εκπαιδευτή, είτε του επιπέδου των εκπαιδευτών με ελάχιστο αριθμό συμμετοχής αυτού στην εκπαίδευση, τα πέντε (5) σχολεία. Η αποφοίτηση αυτού, του δίδει το δικαίωμα της πιστοποίησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στο Canyoning και αποκτά επιτελικό χαρακτήρα.

3.3.3.4  Ειδικά σχολεία – σεμινάρια

3.3.3.4.1      Οργανώνονται από τη σχολή σε συνεργασία με την επιτροπή και αφορούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού των μελών της Σ.Ο.Ε. πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής παιδείας, μετεωρολογίας, γεωλογίας, διάσωσης στα φαράγγια κτλ..

3.3.4    Τα προαπαιτούμενα για την είσοδο των υποψήφιων εκπαιδευόμενων για τα παραπάνω καθώς και τα λοιπά δικαιώματα που αποκτούν μετά την επιτυχή τους αποφοίτηση, ορίζονται από τα αντίστοιχα οργανογράμματα εκπαίδευσης της E.F.C. που συνοδεύουν τον παρόντα κανονισμό.

3.3.5    Οι τίτλοι σύμφωνα με το παραπάνω οργανόγραμμα εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

3.3.5.1            Δόκιμος

3.3.5.2            Αυτόνομος (1ο επίπεδο)

3.3.5.3            Ομαδάρχης (2ο επίπεδο/τελειοποίηση)

3.3.5.4            Βοηθός εκπαιδευτή (Initiateur)

3.3.5.5            Εκπαιδευτής (Moniteur)

3.3.5.6            Επιθεωρητής εκπαίδευσης (Instructeur)

3.3.5.7            Βεβαίωση συμμετοχής – πτυχίο (ειδικό σχολείο – σεμινάριο)

3.3.6    Το οργανόγραμμα της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και οι δυνατότητες που αποκτούν οι τελειόφοιτοι ακολουθεί τα πρότυπα της Γαλλικής σχολής του Canyoning – E.F.C./F.F.S.

3.3.7    Η ανανέωση του δικαιώματος για τους απόφοιτους των σχολείων κατάρτισης στελεχών εκπαίδευσης της Σ.Ο.Ε. για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτής, γίνεται κάθε δύο (2) έτη για τον τίτλο του «βοηθού εκπαιδευτή» κι «εκπαιδευτή» αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση θεωρείται η αποδεδειγμένη δράση του στην εκπαίδευση.

3.3.8    Η ανανέωση του δικαιώματος για τους απόφοιτους των σχολείων κατάρτισης στελεχών εκπαίδευσης της Σ.Ο.Ε. για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτής, γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη για τον τίτλο του «επιθεωρητή εκπαίδευσης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση θεωρείται η αποδεδειγμένη δράση του στην εκπαίδευση.

 3.3.9    Οι εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώνονται όταν καλούνται από την επιτροπή για να συζητούν οτιδήποτε έχει σχέση με την εκπαίδευση και το Canyoning γενικότερα. Επίσης είναι αυτοί που προτείνουν τα μέλη της επιτροπής χωρίς αυτό να δεσμεύει το Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. καθώς οι προτάσεις τους έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

3.3.10  Κάτοχοι του τίτλου «Εκπαιδευτής» (Moniteur) στη σπηλαιολογία μπορούν να γίνουν και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής canyoning με την ιδιότητα του «Βοηθού Εκπαιδευτή», με την προϋπόθεση να έχουν περάσει σχολείο τουλάχιστον 1ου επιπέδου στο Canyoning ή να έχουν δράση σ’ αυτό και μετά από πρόταση της επιτροπής και απόφαση του ΔΣ της Σ.Ο.Ε.

 

3.4       Λειτουργία των σχολείων

3.4.1    Κάθε σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό – οδηγό εκπαίδευσης της σχολής.

3.4.2    Προσωρινή αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας ενός σχολείου γίνεται με απόφαση της επιτροπής μετά από εισήγηση του διευθυντή της σχολής παραθέτοντας τους λόγους που το επιβάλλουν. Εφόσον το σχολείο λειτουργήσει ξανά, η εκπαίδευση συνεχίζεται από το σημείο που ανεστάλη ή διεκόπη. 

3.4.3    Μείωση ή παράταση της διάρκειας ενός σχολείου  γίνεται με απόφαση της επιτροπής μετά από εισήγηση του διευθυντή της σχολής παραθέτοντας τους λόγους που το επιβάλλουν.

3.4.4    Στους εκπαιδευόμενους που τελειώνουν με επιτυχία το σχολείο που παρακολούθησαν, απονέμεται σε αυτούς πτυχίο – βεβαίωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3.3.

 

3.5       Κανονισμοί – οδηγοί εκπαίδευσης

3.5.1    Για τη λειτουργία κάθε σχολείου υπάρχει ο αντίστοιχος κανονισμός εκπαίδευσης που εκδίδεται από την επιτροπή σε συνεργασία με τη σχολή. Για την εφαρμογή αυτού αρμόδια είναι η σχολή. Για την τροποποίηση του εκάστοτε κανονισμού αρμόδια είναι η επιτροπή.

3.5.2    Σε κάθε κανονισμό περιλαμβάνεται το οργανόγραμμα της εκπαίδευσης που καθορίζει τα κάτωθι:

3.5.2.1  Αντικειμενικοί σκοποί του σχολείου.

3.5.2.2  Προκαταρτικές γνώσεις που απαιτούνται από τον υποψήφιο για το δικαίωμα της συμμετοχής του.

3.5.2.3  Προσωπική ασφάλιση κατά ατυχημάτων από τον υποψήφιο για το δικαίωμα της συμμετοχής του και το ποιος μεριμνά γι’ αυτό (ο ίδιος ή ο υπεύθυνος εκάστοτε διοργανωτής).

3.5.2.4  Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων.

3.5.2.5  Αναλογία εκπαιδευτικού προσωπικού προς εκπαιδευόμενους για κάθε μάθημα (πρακτικό – θεωρητικό).

3.5.2.6  Διδασκόμενα μαθήματα κι ορισμός της εκπαιδευτικής ύλης για κάθε ένα από αυτά καθώς και τα εκπαιδευτικά βιβλία – εγχειρίδια που τα συνοδεύουν.

3.5.2.7  Ώρες διδασκαλίας κι εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτών (τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε μαθήματος, ανώτατο και κατώτατο όριο βαθμού αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου κτλ.).

3.5.2.8  Συνολική διάρκεια του σχολείου σε ώρες και ημέρες.

3.5.3    Για τα ειδικά σχολεία – σεμινάρια δε συντάσσονται  κανονισμοί εκπαίδευσης αλλά οδηγοί εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν στοιχεία αντίστοιχα του άρθρου 3.5 και της παραγράφου 3.5.2.

3.5.4    Το ανώτερο όριο βαθμολογίας (Α.Ο.Β.) κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 βαθμών αξιολόγησης ανάλογα με την αξία και την έκταση της ύλης των διδασκόμενων μαθημάτων που προβλέπονται από τον αντίστοιχο κανονισμό ή οδηγό εκπαίδευσης. Κατώτερο όριο βαθμολογίας (Κ.Ο.Β.) ορίζεται το 80% του Α.Ο.Β..

 

3.6       Εξετάσεις και διεξαγωγή αυτών

3.6.1    Σε όλα τα σχολεία οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος γίνονται ως εξής:

3.6.1.1  Για τα θεωρητικά μαθήματα ο εκπαιδευόμενος υποβάλλεται σε εξέταση αυτών και για την επιτυχία του πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το Κ.Ο.Β. που έχει οριστεί από τον κανονισμό ή οδηγό εκπαίδευσης του σχολείου που παρακολουθεί. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται κατά το πέρας του σχολείου και ο τρόπος διεξαγωγής αυτών γίνεται με μία φόρμα ερωτήσεων.

3.6.1.2  Για τα πρακτικά μαθήματα ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται κατά τη διάρκεια του σχολείου και μέχρι το τέλος αυτού και για την επιτυχία του πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το Κ.Ο.Β. που έχει οριστεί από τον κανονισμό ή οδηγό εκπαίδευσης του σχολείου που παρακολουθεί.

3.6.2    Οι εξετάσεις γίνονται με ευθύνη και παρουσία των εκπαιδευτών για το κάθε μάθημα που εξετάζουν και πρέπει να λειτουργούν με αντικειμενικότητα απέναντι στους εκπαιδευόμενους με κύριο κριτήριο την ασφάλεια που εμπνέουν καθώς και τη δεκτικότητα που δείχνουν γι’ αυτά που διδάσκονται.

3.6.3    Οι όροι επιτυχίας για τον εκπαιδευόμενο ορίζονται στη συγκέντρωση τουλάχιστον του Κ.Ο.Β. για το κάθε μάθημα που διδάσκεται κι εξετάζεται, όπως αυτό προκύπτει από τον εκάστοτε κανονισμό – οδηγό εκπαίδευσης του σχολείου που παρακολουθεί.

3.6.4    Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι απέτυχε αν στις εξετάσεις δε συγκεντρώσει τουλάχιστον το Κ.Ο.Β. για το κάθε μάθημα που διδάσκεται κι εξετάζεται, όπως αυτό προκύπτει από τον εκάστοτε κανονισμό – οδηγό εκπαίδευσης του σχολείου που παρακολουθεί ή για οποιονδήποτε άλλο σημαντικό λόγο που μπορεί να προκύψει και επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των υπολοίπων εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτών αυτού.

3.6.5    Εκπαιδευόμενος που απουσίαζε για οποιονδήποτε λόγο περισσότερο του ενός τρίτου (1/3) των ωρών διδασκαλίας του σχολείου που προβλέπει ο αντίστοιχος κανονισμός – οδηγός εκπαίδευσης για το σχολείο που συμμετέχει, δεν δικαιούται να αξιολογηθεί και θεωρείται ότι απέτυχε στο σχολείο. Δύναται όμως να συμμετέχει σε επόμενο σχολείο του ιδίου επιπέδου για την κάλυψη των χαμένων ωρών διδασκαλίας και το δικαίωμα της αξιολόγησής του για την επιτυχία αυτού. 

 

3.7       Εγκυρότητα των εξετάσεων

3.7.1    Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ευθύνεται ο εκάστοτε διοργανωτής με την εποπτεία της επιτροπής.

3.7.2    Σε κάθε εκπαιδευόμενο δίνεται το δικαίωμα εφόσον υπάρχουν λόγοι να προσβάλει την εγκυρότητα των εξετάσεων του εκάστοτε διοργανωτή του σχολείου στο οποίο συμμετείχε μέσα στο διάστημα των τριών (3) ημερών από τη μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

3.7.3    Αρμόδια να αποφασίσει για τα παραπάνω είναι η επιτροπή. Κάθε αναφορά προς αυτήν θα πρέπει να συνοδεύεται από την εισήγηση του διευθυντή της Ελληνικής σχολής του Canyoning.

 

3.8       Ακροατές

3.8.1    Μεμονωμένα άτομα μέλη των σωματείων μελών της Σ.Ο.Ε. ή των υπό καθεστώς ένταξης μελών αυτής ή ορειβατικών κι άλλων συλλόγων ή άτυπων ομάδων που συνδέονται με τη Σ.Ο.Ε., μπορούν να παρακολουθούν μετά από αίτησή τους κάποιο σχολείο ως ακροατές ύστερα από πρόταση της σχολής και την έγκριση της επιτροπής.

3.8.2    Οι ακροατές δεν αποκτούν σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή τους το οποιοδήποτε δικαίωμα που έχει ο εκπαιδευόμενος που φοιτά στο σχολείο, απαγορεύεται να παρεμβαίνουν με τον οποιονδήποτε τρόπο στην εκπαίδευση και αποβάλλονται όταν διαπιστωθεί. Επίσης δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

 

3.9       Πτυχία – πιστοποιητικά/βεβαιώσεις συμμετοχής

3.9.1    Στους εκπαιδευόμενους που αποφοιτούν με επιτυχία από τα σχολεία απονέμονται σε αυτούς από τη σχολή τα ακόλουθα:

3.9.1.1  Υπόδειγμα πτυχίου Επιθεωρητής Εκπαίδευσης

3.9.1.2  Υπόδειγμα πτυχίου Εκπαιδευτής

3.9.1.3   Υπόδειγμα πτυχίου Βοηθός Εκπαιδευτή

3.9.1.4  Υπόδειγμα πιστοποιητικού Β’ Επιπέδου

3.9.1.5  Υπόδειγμα πιστοποιητικού Α’ Επιπέδου

3.9.1.6  Υπόδειγμα βεβαίωσης συμμετοχής Δόκιμος  

3.9.1.7  Υπόδειγμα πιστοποιητικού συμμετοχής σε ειδικό σχολείο – σεμινάριο) 

 

4          ΙΣΧΥΣ

4.1       Ο παρών κανονισμός ισχύει οριστικά μετά από την ψήφισή του από τη Γ.Σ. της Σ.Ο.Ε. και η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη για την αναθεώρηση αυτού. Μέχρι τότε ισχύει με την ευθύνη της αποφάσεως του Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε..

  

  

Με εκτίμηση

 η επιτροπή Canyoning της Σ.Ο.Ε.